Υλοποίηση βραχείων διαδικτυακών παρεμβάσεων για εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Νέου Αγιονερίου

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» απαντώντας σε αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Νέου Αγιονερίου σχεδίασε κι υλοποίησε δύο διαδικτυακές βραχείες παρεμβάσεις στο σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μέσα στο Μάιο με θεματολογία την επίλυση των σχολικών συγκρούσεων και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.