Εκπαιδευτικοί

Συνεργάτες μας στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών και νέων είναι οι εκπαιδευτικοί, που αποτελούν πρόσωπο αναφοράς για τους μαθητές, με τους οποίους έρχονται σε άμεση επαφή και μπορούν να συζητήσουν μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη, τις εξαρτήσεις και την ψυχοκοινωνική υγεία γενικότερα. Έτσι, στο Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιούμε βιωματικά εργαστήρια για νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές. Στόχο έχουν τόσο την εκπαίδευση τους στην εφαρμογή εκπαιδευτικών υλικών και προγραμμάτων πρόληψης όσο και την ενδυνάμωση τους στο ρόλο τους. Επίσης, πραγματοποιούνται εποπτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη τους στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ίδιους.

Βιωματικά εργαστήρια σε νηπιαγωγούς

“Το μοντέλο της εκπαίδευσης ομοτίμων και η εφαρμογή του στο νηπιαγωγείο”

Το εργαστήρι στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του μοντέλου των ομότιμων, να συζητήσουν για την εφαρμογή του, να διερευνήσουν τις γνωστικές και συναισθηματικές ανάγκες τους σχετικά με τα παραπάνω θέματα και να προτείνουν ιδέες για τη δυνατότητα τροποποίησης και εφαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου στο νηπιαγωγείο.

 • Ιούνιος 2015, Κιλκίς, 7 συμμετέχοντες

“Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες”

Το εργαστήρι στοχεύει στην παρουσίαση του υλικού «Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες» και στην εξοικείωση των νηπιαγωγών με  αυτό, ώστε να μπορέσουν να το εφαρμόσουν στις τάξεις τους με τα παιδιά. Πρόκειται για ένα παραμύθι που έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία», απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα τους, να τα ονομάσουν και να τα διαχειριστούν λειτουργικά. Το εργαστήρι  βασίζεται στο βιωματικό τρόπο μάθησης μέσω μεθόδων αλληλεπίδρασης (παιχνίδια ρόλων, δουλειά σε ομάδες) και στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν σκέψεις, εμπειρίες, συναισθήματα, αλλά και να  δοκιμάσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τον συντονισμό των ομάδων.

 • Μάρτιος 2018, Αξιούπολη, 11 συμμετέχοντες

Βιωματικά εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας

“Ο κήπος με τις 11 γάτες”

Το βιωματικό εργαστήρι, διάρκειας 12 ωρών, απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και δασκάλους και στοχεύει στην εκπαίδευση τους στο υλικό «Ο Κήπος με τις 11 Γάτες».  Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει στην πρόληψη της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Περιλαμβάνει 12 εικονογραφημένες ιστορίες και κάνει μια μεταφορά της ανθρώπινης κοινωνίας σε μια μικρή κοινωνία γατών. 11 γάτες καθεμιά με το δικό της χαρακτήρα ζουν στον κήπο μιας αυλής και έρχονται αντιμέτωπες με διάφορες καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής (πίεση συνομηλίκων, άγχος, μοναξιά κ.ά.). Το εργαστήρι βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και την εργασία σε ομάδες, ενώ πρωταρχικό στόχο έχει την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη νέα φιλοσοφία της πρόληψης και με τη μεθοδολογία που προτείνεται, προκειμένου να αξιοποιήσουν το υλικό μέσα στις τάξεις, καθώς και με την κατανόηση των βαθύτερων μηχανισμών που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις.

 • Μάρτιος 2008, Κιλκίς, 6 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2011, Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες

“Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού”

Το βιωματικό εργαστήρι, διάρκειας 12 ωρών, απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και δασκάλους. Στόχος του  είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το υλικό Δεξιότητες για Παιδιά Δημοτικού, καθώς και με τη φιλοσοφία της πρόληψης, αλλά και τη μεθοδολογία που προτείνεται για την αξιοποίηση του υλικού. Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 4-11 χρ. και στοχεύει στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Μερικά από τα θέματα που διαπραγματεύεται είναι: Αυτοεκτίμηση, συναισθήματα, φιλία-σχέσεις, επίλυση διαφωνιών, κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, προστασία από κινδύνους. Στο σεμινάριο δίνεται έμφαση στην ενεργητική, βιωματική μάθηση, ενώ εφαρμόζονται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, συζήτηση. Το εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης των αγγλικών οργανισμών TACADE (The Advisory of Alcohol and Drug Education)και Re-Solv (The Society for the Prevention of Solvent and Volatile Substance Abuse) έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά από το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) το 1998. Στόχο έχει μέσα από την εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες κοινωνικές και συναισθηματικές να τους βοηθήσει να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής και να προστατεύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Περιλαμβάνει 7 θεματικές ενότητες: «Εγώ και το Σχολείο μου», «Εγώ-ένας ξεχωριστός άνθρωπος», «Ένας από τους πολλούς», «Συναισθήματα και αισθήματα», «Μαθαίνω καινούριες δεξιότητες», «Αντιμετωπίζω προκλήσεις» και «Προσέχω τον εαυτό μου».

 • Οκτώβριος 2003, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2003, Δήμος Παιονίας, 8 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2004, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Οκτώβριος 2005, Κιλκίς, 17 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2012, Κιλκίς, 16 συμμετέχοντες

“Παιχνίδια παιδιών”

Το βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε δασκάλους κι έχει διάρκεια 12 ώρες. Στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το υλικό “Παιχνίδια παιδιών” του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας, του ΕΠΙΨΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής) και του ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών). Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης που απευθύνεται σε παιδιά 7-9 χρονών. Βασίζεται στην έννοια της σύγκρουσης και της επιλογής μέσα από την αναγνώριση, την οριοθέτηση και τέλος τη λύση των συγκρούσεων. Η θεματολογία που περιλαμβάνει είναι η διαπροσωπική σύγκρουση, συναισθηματική σύγκρουση και σύγκρουση αντιλήψεων.

 • Δεκέμβριος 2006, Κιλκίς, 19 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2006, Κιλκίς, 19 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2007, Δήμος Παιονίας, 18 συμμετέχοντες

“Το σπίτι των παιδιών”

Το βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Στόχος του είναι οι εκπαιδευτικοί να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την επιθετικότητα στο σχολείο, να ευαισθητοποιηθούν, να εκφράσουν ανησυχίες και συναισθήματα, να αναλογιστούν τη δική τους συμπεριφορά και τις συνέπειες των επιλογών τους. Απώτερος στόχος είναι να εξοικειωθούν με το υλικό  «Το Σπίτι των Παιδιών» και να το εφαρμόσουν στις τάξεις τους ως μέσο πρόληψης της επιθετικής συμπεριφοράς. Το εργαστήρι  βασίζεται στο βιωματικό τρόπο μάθησης μέσω μεθόδων αλληλεπίδρασης (παιχνίδια ρόλων, δουλειά σε ομάδες) και στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία, που θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τον συντονισμό των ομάδων. Το συγκεκριμένο υλικό -που έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ- προσφέρει ένα φανταστικό πλαίσιο (το σπίτι των παιδιών), μέσα στο οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα και να επεξεργαστούν θέματα της καθημερινότητας τους σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης κι ασφάλειας. Βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση κι έχει τη δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών, αλλά και τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών.

 • Νοέμβριος 2008, Κιλκίς, 41 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2009, Γουμένισσα, 21 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2010, Κιλκίς, 14 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2017, Κιλκίς, 11 συμμετέχοντες

“Την εξάρτηση γνωρίζω… το τσιγάρο δεν αρχίζω”

Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται σε δασκάλους. Στοχεύει στη γνωριμία με το υλικό “Την εξάρτηση γνωρίζω… το τσιγάρο δεν αρχίζω” και με την φιλοσοφία πρόληψης που αυτό ακολουθεί και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη μεθοδολογία που προτείνεται για την αξιοποίηση του υλικού. Το υλικό σχεδιάστηκε από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» το 2008 και βασίστηκε σε μια δράση του ΚΕΝΘΕΑ Κύπρου με τίτλο «Την εξάρτηση γνωρίζω στη ζωή μου δεν καπνίζω». Απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού και στοχεύει στην πρόληψη του καπνίσματος. Ως μέσο πρόληψης χρησιμοποιείται η έννοια της εξάρτησης από το τσιγάρο. Οι μαθητές στο τέλος υπογράφουν ένα προσωπικό συμβόλαιο, όπου υπόσχονται ότι δεν θα καπνίσουν ποτέ. Περιλαμβάνει 7 ενότητες: Γνωριμία με την ομάδα μας, Οι όροι του παιχνιδιού, Τί ξέρω για το τσιγάρο, Μαθαίνοντας για την εξάρτηση, Κάνοντας τη δική μας έρευνα για το κάπνισμα, Τί πιστεύω για το κάπνισμα, Δίνοντας υπόσχεση στον εαυτό μου.

 • Οκτώβριος 2008-Μάιος 2009, 8ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς
 • Ιανουάριος-Μάιος 2010, 8ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς
 • Φεβρουάριος-Μάιος 2012, 2ο Δημοτικό σχολείο Πολυκάστρου
 • Μάρτιος-Μάιος 2012, 8ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς

“Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο”

Τα βιωματικά εργαστήρια απευθύνονται σε δασκάλους και νηπιαγωγούς που δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια και επιθυμούν να αναλάβουν και να υλοποιήσουν Προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέματα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, την ψυχική υγεία/διαπροσωπικές σχέσεις και την πρόληψη των εξαρτήσεων. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα  να εξοικειωθούν με τη βιωματική ομαδοσυνεργατική μέθοδο και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους που έχουν σχέση με τον εαυτό και το ρόλο τους. Παράλληλα στους συμμετέχοντες δίνεται υποστηρικτικό υλικό, προτεινόμενη βιβλιογραφία και υπάρχει  ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση τέτοιων προγραμμάτων. Παρέχεται η δυνατότητα, σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για επιστημονική στήριξη από το Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ.

 • Νοέμβριος 2007, Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες
 • Σεπτέμβριος 2014, Γουμένισσα, 23 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2014, Κιλκίς, 25 συμμετέχοντες
 • Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, Πολύκαστρο, 17 συμμετέχοντες

“Πρόγραμμα για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, βασισμένο στη φιλοσοφία των ομότιμων”

Το εργαστήρι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι θα δεσμευτούν να υλοποιήσουν το σχετικό πρόγραμμα την τρέχουσα σχολική χρονιά, με την επιστημονική υποστήριξη του ΝΗΡΕΑ. Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν έως 4 σχολεία (εξαθέσια και άνω), με την συμμετοχή 2-4 εκπαιδευτικών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης (δάσκαλοι της τάξης και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) από το κάθε σχολείο. Το εργαστήριο είναι συνολικής διάρκειας 18 ωρών & ολοκληρώνεται σε 7 συναντήσεις. Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι πρωτίστως η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, όπως η έννοια του εαυτού, η επικοινωνία, η δυναμική ομάδας, η συνεργασία, η διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων, η αυτό-παρατήρηση. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη φιλοσοφία του μοντέλου των ομότιμων και να εξοικειωθούν με την βιωματική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Παράλληλα, θα τους δοθεί εκπαιδευτικό υλικό, ενώ σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα υπάρχει η δυνατότητα για υποστηρικτικές εποπτικές συναντήσεις με στελέχη της επιστημονικής ομάδας του ΝΗΡΕΑ, για θέματα που πιθανόν να προκύψουν κατά την υλοποίηση της παρέμβασης. Η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της παρέμβασης στηρίζεται στο μοντέλο των ομότιμων, που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των συμμαθητών τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη πρόληψης έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Συνοπτικά αναφέρουμε τις τρεις φάσεις υλοποίησης της παρέμβασης: στην πρώτη φάση πραγματοποιείται βιωματικό εργαστήρι στους εκπαιδευτικούς, στη δεύτερη φάση υλοποιούνται εργαστήρια στους μαθητές και στους γονείς και στην τρίτη φάση υλοποιούνται οι προληπτικές δράσεις που έχουν συναποφασισθεί από το κάθε σχολείο. Βασικός στόχος της συνολικότερης παρέμβασης είναι να μπορέσουν μαζί, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και στελέχη πρόληψης να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την επιθετικότητα, να ευαισθητοποιηθούν, να εκφράσουν ανησυχίες και συναισθήματα, να αναλογιστούν τη δική τους συμπεριφορά και τις συνέπειες των επιλογών τους και να αναλάβουν από κοινού δράσεις που θα προλαμβάνουν φαινόμενα βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» και εφαρμόζεται από το 2013 με τη χρήση δυο εκπαιδευτικών υλικών, ένα για τους εκπαιδευτικούς και ένα για τους μαθητές, τα οποία έχουν την έγκριση του ΙΕΠ (Πράξη 55/10.11.2015 & 42/12.10.2017).

 • Οκτώβριος-Νοέμβριος 2013, Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες
 • Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, Κιλκίς, 10 συμμετέχοντες
 • Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015, Κιλκίς, 9 συμμετέχοντες

“Οι κύκλοι της ικανότητας, των αξιών & της ατομικής ευθύνης”

Δίωρο βιωματικό εργαστήρι για τους  εκπαιδευτικούς που θα εργαστούν σε τάξεις υποδοχής. Διοργανώθηκε ύστερα από αίτημα των σχολικών συμβουλών. Στόχο είχε να εντοπίσει -ατομικά ο κάθε εκπαιδευτικός- τις γνώσεις, δεξιότητες κι ικανότητες που ήδη έχει, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις αξιοποιήσει στην εκπαίδευση των προσφύγων. Επίσης, στους εκπαιδευτικούς δόθηκε σχετικό υλικό με δραστηριότητες και βιβλιογραφία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. 

 • Νοέμβριος 2017, Κιλκίς, 7 συμμετέχοντες

“Ομαδομαζέματα – Θαλασσομαντέματα”

Το εργαστήρι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Ε΄και ΣΤ΄ τάξης. Στοχεύει στην παρουσίαση του υλικού «Ομαδομαζέματα-Θαλασσομαντέματα» και στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με  αυτό, ώστε να μπορέσουν να το εφαρμόσουν στις τάξεις τους με τους μαθητές. Βασίζεται στο βιωματικό τρόπο μάθησης μέσω μεθόδων αλληλεπίδρασης και στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν σκέψεις, εμπειρίες, συναισθήματα, αλλά και να εξασκήσουν τις κοινωνικές κι ατομικές τους δεξιότητες. Πρόκειται για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Δωδεκανήσου (Ρόδος) «Δίοδος», για μαθητές Ε΄, ΣΤ τάξης και Α΄ Γυμνασίου. Το υλικό εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στα σχολεία της Ρόδου από το 2015-2016 και έχει πιστοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΕΠΘ.  Στόχο έχει: α) να αναπτύξει κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες των μαθητών, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία, β) να παρέχει ένα δομημένο υλικό στον/στην εκπαιδευτικό που να  μπορεί να αξιοποιεί  με ευχάριστο τρόπο, παρατηρώντας την έκφραση και την δυναμική της ομάδας της τάξης και γ) να αφήσει χώρο στα παιδιά για αυτοέκφραση και ανάληψη ρόλων και καθηκόντων.

 • Οκτώβριος 2019, Κιλκίς, 9 συμμετέχοντες

“Το σχολείο που ονειρεύομαι: Παρεμβάσεις πρόληψης στο νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο”

Το βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Το εργαστήρι περιλαμβάνει ένα τριήμερο σεμινάριο στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, διάρκειας 9 ωρών και ένα διήμερο σεμινάριο γνωριμίας με τρία εκπαιδευτικά υλικά, διάρκειας 6 ωρών, βασισμένο σε προσομοιώσεις των υλικών. Τα υλικά είναι: «Ταξίδι στο όνειρο…», «Οι ονειρο-κατακτητές εν δράσει…» και «Η γέφυρα μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο». Αυτά τα εκπαιδευτικά υλικά εστιάζουν σε διαφορετικές θεματικές που είναι σημαντικές στην πρόληψη των εξαρτήσεων (όπως επικοινωνία, αυτοεκτίμηση, συνεργασία, συναισθήματα, διαφορετικότητα) και έχουν στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και τη δημιουργία κλίματος ομαδικότητας, συνεργασίας και ασφάλειας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όσοι εκπαιδευτικοί και νηπιαγωγοί συμμετέχουν σε αυτό το βιωματικό εργαστήρι συνολικής διάρκειας 11 ωρών έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν ένα από τα τρία ολοκληρωμένα προγράμματα αγωγής υγείας στην τάξη τους με τους μαθητές και να συμμετέχουν σε συναντήσεις συνομιλιών με τα στελέχη πρόληψης του Κ.Π. ΝΗΡΕΑΣ, που θα υλοποιούνται κατά τακτά διαστήματα (ανά δυο μήνες περίπου),  προκειμένου να αξιολογούν από κοινού τις δράσεις που υλοποιούνται και να υποστηρίζονται σε ένα πλαίσιο ομότιμων. Στόχοι του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες: α) να γνωρίσουν τη Συστημική Προσέγγιση της Καταξιωτικής Διερεύνησης και να εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τις τεχνικές της, β) να εκπαιδευτούν σε δομημένα υλικά που θα τα εφαρμόσουν στις τάξεις τους και γ) να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των υλικών αυτών.

 • Δεκέμβριος 2019, Κιλκίς, 10 συμμετέχοντες

Βιωματικά εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας

“Στηρίζομαι στα πόδια μου”

Βιωματικό εργαστήρι που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων. Στόχο έχει τη γνωριμία με το υλικό “Στηρίζομαι στα πόδια μου” και την φιλοσοφία πρόληψης που αυτό ακολουθεί, καθώς και την εξοικείωση τους με τη μεθοδολογία που προτείνεται για την αξιοποίηση του υλικού. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού, συζήτηση, παιχνίδια ρόλων, ενώ δίνεται έμφαση στην ενεργητική, βιωματική μάθηση. Παρέχεται στήριξη και βοήθεια στους εκπαιδευτικούς στο διάστημα που εφαρμόζουν το πρόγραμμα με τους μαθητές. Το υλικό έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά από το ΕΠΙΨΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής) και τον ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών) το 1994. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιδιώκει την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αναπτύσσοντας τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη της υγείας τους και της ζωής τους και πιο συγκεκριμένα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αποφασίζουν συνειδητά και υπεύθυνα για το θέμα της χρήσης ουσιών είτε νόμιμων είτε παράνομων. Περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες: Ταυτότητα και Αυτοεκτίμηση, Κατανόηση των επιρροών, Αυτοπεποίθηση και Αποφασιστικότητα, Συναισθήματα και Λήψη αποφάσεων.

 • Απρίλιος 2004, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες
 • Απρίλιος 2005, Κιλκίς, 8 συμμετέχοντες
 • Ιούνιος 2007, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες

“Ξέρω τι ζητάω”

Βιωματικό εργαστήρι που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων. Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση τους, προκειμένου να εφαρμόσουν το «Ξέρω τι Ζητάω» στα σχολεία. Το εργαστήρι έχει διάρκεια 12 ώρες και περιλαμβάνει παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, εξοικείωση με το υλικό, εκπαίδευση στη χρήση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και σε δεξιότητες για τον συντονισμό ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα σχολικό πρόγραμμα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών που απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 12-14 ετών. Σχεδιάστηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Μελέτης για την πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών Eu-Dap που πραγματοποιήθηκε σε 7 ευρωπαϊκές χώρες και έχει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Από την Ελλάδα συμμετείχε το Κ.Π. “ΠΥΞΙΔΑ” Δ. Συκεών. Περιλαμβάνει 12 ενότητες και στοχεύει στη διερεύνηση των αιτιών της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ, τσιγάρο, ναρκωτικά), στην παροχή πληροφοριών για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της χρήσης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στην έκφραση των συναισθημάτων, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων.

 • Ιούνιος 2008, Κιλκίς, 19 συμμετέχοντες
 • Ιούνιος 2010, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες

“Πρόγραμμα πρόληψης των εξαρτήσεων βασισμένο στη φιλοσοφία των ομότιμων (peer group education)”

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων. Σκοπός του προγράμματος είναι τόσο η διερεύνηση των απόψεων των νέων για ριψοκίνδυνες καταστάσεις (π.χ. ο πειραματισμός με τη χρήση ουσιών) όσο και για τις βασικές αρχές της πρόληψης των εξαρτήσεων. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στο μοντέλο μίμησης και επιρροής συνομηλίκων. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανταλλαγή απόψεων για θέματα που σχετίζονται με τις αιτίες των εξαρτήσεων, η ανάδειξη των παραγόντων που προστατεύουν από εξαρτητικές συμπεριφορές, η ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας για την έκφραση των συναισθημάτων και η ανάδειξη εναλλακτικών τρόπων ψυχαγωγίας των νέων. Η μεθοδολογία του συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να αξιοποιηθεί στα προγράμματα Αγωγής Υγείας. Βασικές αρχές του προγράμματος είναι η αυτονομία, η συναπόφαση, η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκομένων. Στο εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με την συγκεκριμένη μεθοδολογία και να εκπαιδευτούν στη φιλοσοφία του προγράμματος.

 • Οκτώβριος 2012, Κιλκίς, 6 συμμετέχοντες

“Πρόγραμμα πρόληψης της επιθετικής συμπεριφοράς βασισμένο στη φιλοσοφία των ομότιμων (peer group education)”

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων. Το εργαστήρι στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του μοντέλου των ομότιμων, να συζητήσουν για την εφαρμογή του, να διερευνήσουν τις γνωστικές και συναισθηματικές ανάγκες τους σχετικά με τα παραπάνω θέματα και να προτείνουν ιδέες για τη δυνατότητα τροποποίησης και εφαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου στα σχολεία τους. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αιτίες της επιθετικής συμπεριφοράς, αλλά και τους τρόπους πρόληψης αυτής μέσα στο σχολείο.

 • Οκτώβριος-Νοέμβριος 2013, Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες

“Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και πρόληψης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση”

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων. Στόχος του εργαστηρίου είναι να επεξεργαστούν οι εκπαιδευτικοί θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης, καθώς και τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και να συζητήσουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία, τη δυναμική και το συντονισμό των ομάδων. Το εργαστήρι έχει διάρκεια 12 ώρες και περιλαμβάνει παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, εκπαίδευση στη χρήση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και σε δεξιότητες για τον συντονισμό ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων.

 • Οκτώβριος 2010, Κιλκίς, 11 συμμετέχοντες

“Εκπαιδευτικός: διαστάσεις και προκλήσεις του ρόλου του”

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων. Στόχος του είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους. Οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται θέματα όπως δυσκολίες, ανάγκες και περιορισμούς του ρόλου τους, η βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς των μαθητών, οι τρέχουσες συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των εφήβων, ο ρόλος τους στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στο σχολείο και εκπαίδευση σε υλικά πρόληψης. Το εργαστήριο έχει διάρκεια 17 ώρες και περιλαμβάνει βιωματική ανάδυση και επεξεργασία των θεμάτων, δίνοντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την βιωματική μέθοδο, να μοιραστούν εμπειρίες και να προβληματιστούν σχετικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο και την στάση τους σε θέματα που προκύπτουν μέσα στο σχολείο. Επίσης περιλαμβάνει εκπαίδευση στο υλικό πρόληψης: «Συζητήσεις εφήβων» με στόχο την ανάληψη και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσα στο σχολείο.

 • Ιούνιος 2011, Κιλκίς, 21 συμμετέχοντες

“Η σεξουαλικότητα σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα: ανάγκη, επιθυμία, κοινωνική κατασκευή”

Απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, οι οποίοι θα δεσμευτούν να αναλάβουν πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής την τρέχουσα σχολική χρονιά. Στο εργαστήριο, αξιοποιώντας την βιωματική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο διαπραγματευόμαστε θέματα, όπως δεξιότητες του εκπαιδευτικού (επικοινωνία, συνεργασία, συντονισμός ομάδων), θέματα που σχετίζονται με την σεξουαλική αγωγή (αυτοεκτίμηση, συναισθήματα, επιλογές), αλλά και το ρόλο και τη στάση του εκπαιδευτικού κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος σεξουαλικής αγωγής. Το υλικό που χρησιμοποιείται έχει τίτλο “Ερωφίλοι: επιθυμώ, μαθαίνω, νοιάζομαι”, έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ και έχει την έγκριση (Αρ.Πρ.25152/Δ2-16-02-2015) από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και στοχεύει στην σεξουαλική αγωγή και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών. Το συγκεκριμένο υλικό δημιουργήθηκε μετά  από την έντονη ανάγκη που είχε προκύψει από τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Ως μέθοδος εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο υλικό έχει επιλεγεί η βιωματική μάθηση, όπου οι μαθητές συμμετέχουν με όλες τις αισθήσεις τους, ώστε η αλλαγή σκέψης και συμπεριφοράς να τους γίνεται «βίωμα» και στη συνέχεια πράξη στην καθημερινή τους ζωή. Το ζητούμενο είναι οι σημερινοί έφηβοι και αυριανοί ενήλικες να μπορούν να διαχειριστούν υπεύθυνα την ερωτική τους ζωή, να ανταπεξέλθουν σε κάθε είδους δυσκολίες και εμπόδια, να ζουν ελεύθερα και ανεξάρτητα από πιέσεις και να μπορούν να επιλέγουν. Το υλικό είναι χωρισμένο σε 15 ενότητες: Γνωριμία με την ομάδα μας- Οι όροι του παιχνιδιού, Προσδοκίες και φόβοι, Μιλώντας για τη σεξουαλική συμπεριφορά Ι. & ΙΙ, Αλλάζοντας/βιώνοντας αλλαγές, Προκαταλήψεις και στερεότυπα, Εαυτός, φύλο και ρόλοι στη σεξουαλική συμπεριφορά, Επικοινωνώντας, Εκφράζοντας συναισθήματα, Συναισθήματα και χρόνος, Αυτοεκτίμηση, Αποφάσεις και επιλογές, Σεξουαλικός προσανατολισμός, Ερωφίλοι στο διαδίκτυο, Κλείσιμο-Αξιολόγηση.

 • Οκτώβριος-Νοέμβριος 2013, Κιλκίς, 16 συμμετέχοντες

Βραχείες παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας

Πρόκειται για μικρής διάρκειας παρεμβάσεις (δίωρες έως τετράωρες), βιωματικού χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των σχολικών μονάδων του νομού ή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε στο χώρο των σχολείων είτε στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης.

“Πρόληψη καπνίσματος”

 • Ιούνιος 2008, Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες
 • Ιούνιος 2008, Γουμένισσα, 11 συμμετέχοντες
 • Οκτώβριος 2008, Γυμνάσιο Βαπτιστή, 7 συμμετέχοντες
 • Οκτώβριος 2008, Γυμνάσιο Ν. Αγιονερίου,10 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2009, Γυμνάσιο Ν. Γυναικοκάστρου, 7 συμμετέχοντες

“Πρόληψη βίας και επιθετικότητας στο σχολείο”

 • Ιούνιος 2009, Αξιούπολη, 16 συμμετέχοντες
 • Ιούνιος 2009, Κιλκίς, 24 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2010, Πολύκαστρο, 9 συμμετέχοντες

“Ο συναισθηματικός κόσμος του εφήβου”

 • Νοέμβριος 2009, Κιλκίς, 17 συμμετέχοντες

“Επικοινωνία εφήβων-εκπαιδευτικών-γονέων”

 • Νοέμβριος 2009, Κιλκίς, 17 συμμετέχοντες

“Η αυτοεκτίμηση: μάθε να αγαπάς τον εαυτό σου”

 • Νοέμβριος 2009, Κιλκίς, 14 συμμετέχοντες
 • Νοέμβριος 2010, 2ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Κιλκίς, 35 συμμετέχοντες

“Επενδύω στη συναισθηματική/ψυχική υγεία: αναγνωρίζοντας κι ενισχύοντας τις δεξιότητες μου”

 • Μάιος 2010, 2ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Κιλκίς, 35 συμμετέχοντες

“Ζωή με το διαδίκτυο ή ζωή μέσα στο διαδίκτυο;”

 • Απρίλιος 2011, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες

“Η πρόληψη των εξαρτήσεων-στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας στα γυμνάσια”

 • Φεβρουάριος 2018, Κιλκίς, 11 συμμετέχοντες

“Έμφυλες ταυτότητες-στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας στα γυμνάσια”

 • Φεβρουάριος 2018, Κιλκίς, 6 συμμετέχοντες

Βιωματικά εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

“Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο”

Τα βιωματικά εργαστήρια απευθύνονται σε δασκάλους και καθηγητές που δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια και επιθυμούν να αναλάβουν και να υλοποιήσουν Προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέματα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, την ψυχική υγεία/διαπροσωπικές σχέσεις και την πρόληψη των εξαρτήσεων. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα  να εξοικειωθούν με τη βιωματική ομαδοσυνεργατική μέθοδο και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους που έχουν σχέση με τον εαυτό και το ρόλο τους. Παράλληλα στους συμμετέχοντες δίνεται υποστηρικτικό υλικό, προτεινόμενη βιβλιογραφία και υπάρχει  ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση τέτοιων προγραμμάτων. Παρέχεται η δυνατότητα, σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για επιστημονική στήριξη από το Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ.

 • Νοέμβριος 2011, Κιλκίς, 7 συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής)
 • Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες
 • Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, Γουμένισσα, 17 συμμετέχοντες

“Ο εκπαιδευτικός: εαυτός-ρόλος”

Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας 10 ωρών. Στόχος του είναι ο εκπαιδευτικός μέσα από μια βιωματική διεργασία να ανακαλύψει και να εξοικειωθεί με πτυχές του εαυτού του, οι οποίες πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με το ρόλο του, διευκολύνοντας έτσι το εκπαιδευτικό του έργο. Επιμέρους στόχοι του εργαστηρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν αφενός στις διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού και του εαυτού και αφετέρου στις προσδοκίες και στις ανάγκες που προκύπτουν από τον ρόλο και τον εαυτό.

 • Νοέμβριος 2012, Κιλκίς, 21 συμμετέχοντες

“Παρατηρώντας την επιθετικότητα ως ρόλος και ως εαυτός”

Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας 10 ωρών. Στόχος του είναι να διερευνήσουν οι συμμετέχοντες ως εαυτός τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, τις προκαταλήψεις που έχουν σχετικά με την επιθετικότητα, καθώς και το πώς αυτά εμπλέκονται και επηρεάζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού στην πρόληψη της βίας και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στη σχολική κοινότητα.Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Απρίλιος 2013, Κιλκίς, 21 συμμετέχοντες

“Το σχολείο που ονειρευόμαστε”

Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας 15 ωρών. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους και η εξοικείωση με την θεωρητική προσέγγιση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης, ως ένα νέο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση. Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και δίνεται έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία. Στο εργαστήριο εφαρμόζονται βιωματικές δραστηριότητες βασισμένες στην Συστημική Προσέγγιση της Καταξιωτικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry Systemic Approach). Η Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση αποτελεί μια  εναλλακτική προσέγγιση στο βαθμό που μας προσκαλεί να μιλήσουμε για τις ανάγκες και τις επιθυμίες και όχι μόνο για τα προβλήματα, καθώς η ενασχόληση με το πρόβλημα συχνά μας περιορίζει και παραδόξως  μας απομακρύνει από την λύση κάνοντας μας να νιώθουμε αδύναμοι.

 • Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, Κιλκίς, 11 συμμετέχοντες