Υλοποίηση βραχείων παρεμβάσεων για γονείς του Δημοτικού Σχολείου Σ. Σ. Μουριών

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» πραγματοποίησε βραχείες παρεμβάσεις στους γονείς του Δημοτικού Σχολείου Σ. Σ. Μουριών. Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν ύστερα από αίτημα του σχολείου, στα πλαίσια της εφαρμογής σχεδίου δράσης με θέμα: “Στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης των εντάσεων μεταξύ των μαθητών”.  Υλοποιήθηκαν δυο συναντήσεις με τους γονείς που είχαν τη μορφή ομιλίας-συζήτησης τους μήνες Μάρτιο και Μάιο αντίστοιχα. Η θεματολογία ήταν: «Η διαχείριση των συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού» και «Μιλάμε με ειλικρίνεια, ακούμε με προσοχή».