Ολοκλήρωση διαδικτυακού βιωματικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 4 Απριλίου το διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Βαπτιστή, με τίτλο: “Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ως πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης”. Το εργαστήριο ήταν συνολικής διάρκειας 20 ωρών και υλοποιήθηκε σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις, με τη συμμετοχή συνολικά 8 εκπαιδευτικών, τόσο από το Γυμνάσιο Βαπτιστή όσο κι από γειτονικά σχολεία.

Σκοπός της παρέμβασης ήταν η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας, προκειμένου να υποστηριχθούν στο ρόλο τους, να φροντιστούν και να είναι σε θέση να φροντίσουν καλύτερα και τους/τις μαθητές/τριες τους.

Οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είχαν τη δυνατότητα μέσα σε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης: α) να επεξεργαστούν συναισθήματα απώλειας, ανασφάλειας, φόβου και άγχους και να μοιραστούν δυσκολίες, β) να αναζητήσουν και να ενισχύσουν αξίες, πεποιθήσεις και αποθέματα που λειτουργούν ως κινητήριος δύναμη και καθοδηγούν τις επιλογές και τον τρόπο δράσης, γ) να ενισχύσουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, αυτεπάρκεια, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, αποδοχή της διαφορετικότητας, ενσυναίσθηση, επικοινωνία, συνεργασία, φροντίδα, δ) να ενισχύσουν ικανότητες επαναπροσδιορισμού και ιεράρχησης νέων στόχων, ε) να ενισχύσουν ικανότητες όπως η υπευθυνότητα, η ενεργή συμμετοχή, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αισιοδοξία και στ) να εστιάσουν στην αξιοποίηση πηγών και σχέσεων υποστήριξης.

Από την ανατροφοδότηση των συμμετεχουσών/όντων προέκυψε ότι αξιολογούν το εργαστήριο ως ιδιαίτερα βοηθητικό, καθώς κάλυψε απόλυτα τόσο τις προσδοκίες όσο και τις ανάγκες τους και υπήρχε συνολικά μεγάλη ικανοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, καλύφθηκαν ανάγκες και προσδοκίες για ψυχική ενδυνάμωση, για αυτοφροντίδα, για αυτοβελτίωση, για αυτο-ενίσχυση, για δημιουργικότητα, για αλληλοβοήθεια, για καλύτερες και ποιοτικότερες επαγγελματικές σχέσεις, για ουσιαστική επαφή με τους/τις συναδέλφους, για μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων, για μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, για αλληλοκατανόηση, για αναστοχασμό, για καλύτερη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, για συνεργασία, για ανταλλαγή απόψεων, για συμμετοχικότητα, για ένταξη σε μια ομάδα, για συναδελφικότητα, για συλλογικότητα και για ενδυνάμωση των δεσμών.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες έκριναν ότι η συμμετοχή τους στο εργαστήριο, τους βοήθησε τόσο ως ανθρώπους όσο και ως εκπαιδευτικούς, αλλά και τις τάξεις τους και το σχολείο τους και θα το πρότειναν ανεπιφύλακτα και σε άλλους/ες εκπαιδευτικούς.

Ως πολύ θετικά και βοηθητικά στοιχεία αποτιμήθηκαν το καλό κλίμα που δημιουργήθηκε μεταξύ των μελών της ομάδας, το περιεχόμενο και η οργάνωση του εργαστηρίου, ο βιωματικός χαρακτήρας του, η αμεσότητα στην επικοινωνία, η πρωτοτυπία στους τρόπους προσέγγισης της κάθε ενότητας (ζωγραφική, παραμύθι, δημιουργία ιστορίας κ.λ.π.), η γνωριμία με άγνωστους ανθρώπους που κατέληξε σε ομάδα εμπιστοσύνη, η ενθάρρυνση για μοίρασμα, η συνεχής τροφή για αναστοχασμό, η θεματολογία και η πολυπλευρικότητα των ενοτήτων.